מאגר כל חדרי הבריחה בישראל

תקנון ומדיניות פרטיות

תקנון שימוש באתר escape-the-room.co.il

האתר escape-the-room.co.il מהווה אינדקס לחדרי בריחה בו מידע אודות חדרים, דירוגי גולשים ועוד.

הכניסה לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן והתחייבות לפעול על פיהם. המשתמש באתר מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין רלוונטי.

המבוא לתקנון האתר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

מונחים המובאים "בתנאי השימוש באתר" ומשמעותם:

escape-the-room.co.il לרבות כל חלק ממנו , להלן: "האתר".

"איבמביני" – בעלת האתר ומנהליה, או כל מי מטעמה האחראי להופעת התכנים באתר וקידומו להלן: "מפעילי האתר" .
כל חדר בריחה, בעליו, מנהליו, מפעילים מטעמו הבוחרים לפרסם עצמו באתר זה להלן: "חדר בריחה".
מידע אודות חדרי בריחה, תוכנות, קבצים, נתונים, חומר המוצג באתר באופן כל שהוא (טקסט, תמונה, ציור, גרפיקה, וידאו, אודיו וכו'), פרסומות, מידע, הודעות, מודעות, כתבות, סקירות, טקסטים, קישורים, באנרים, יצירות, גרפיקה, תמונות, ציורים, צילומים, המלצות, המלצות גולשים, ביקורות, חוות דעת - לרבות כל חלק מהם להלן: "תוכן".

כל גולש באתר, אדם פרטי, גוף, עמותה, בעלים של חדר בריחה, מפרסם, חברה להלן: "משתמש באתר".

תוכן שיש בו עובדות לא נכונות או לא מדויקות ו/או שפרסומו אינו חוקי ו/או מזיק ו/או פוגעני ו/או גזעני ו/או מסית ו/או מטריד ו/או מקנטר ו/או מעליב ו/או שיש בו משום לשון הרע ו/או פוגע בזכויות ו/או פוגע בזכויות קניין רוחני ו/או פוגע במוסר ו/או פוגע בטעם הטוב ו/או פוגע בשמו הטוב ו/או במוניטין של אדם או גוף זה או אחר ו/או פוגע בפרטיות של אדם ו/או גוף זה או אחר ו/או פוגע באדם זה או אחר ו/או כולל תוכנות "וירוסים" ו/או דואר זבל ו/או לא רלוונטי ו/או פוגע בזכויות של צד שלישי ו/או ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או עלול להוות בסיס לעילת תביעה אזרחית ו/או עלול להוות בסיס לאישום פלילי ו/או העלול להיות תוכן מזיק להלן: "תוכן מזיק".


כניסה לאתר ו/או שימוש בתוכן שבאתר לצורך אישי-פרטי בלבד ו/או העברת המלצות אישיות להלן: "שימוש מותר".


כל תנאי מתנאי השימוש באתר הנו מצטבר, משלים ו/או חלופי לכל תנאי אחר מתנאי השימוש באתר, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו, הכל לפי הקשר הדברים ו/או הדבקם. בכל מקרה אין בתנאי אחד כדי לפגוע במשנהו.

תנאי השימוש באתר

1. א. השימוש המותר באתר הינו לצורך אישי פרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש אחר באתר.
ב. בלא לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעתיק ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לפגוע ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשדר בכל דרך ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש מסחרי - באתר ו/או בתוכן שבאתר ו/או בפרסומים ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר.

ג. אין להעביר תוכן מזיק לאתר ו/או לרשת האינטרנט ו/או לתוכן האתר.

ד. התוכן המוצג באתר מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני עוולות מסחריות, דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני הגנת הצרכן, דיני הקניין ועוד.

ה. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר ו/או בשם האתר ו/או בשמות המתחם של האתר שייכות בלעדית למפעילי האתר ו/או למפרסמים, לפי העניין. אין לפגוע בזכויות אלו, ואין לעשות בהן שימוש כל שהוא.

2. א. מפעילי האתר רשאים בכל עת שיחפצו בכך ולפי שיקול דעתם הבלעדי לנהוג באתר כחפצם ובכלל זה להציג בו כל תוכן שהוא ו/או להסיר ממנו כל תוכן שהוא ו/או לשנות או לעצב מחדש את צורתו ומבנהו של האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או לשנות את כתובתו של האתר ו/או לסגור את האתר.

ב. בלא לפגוע בכלליות האמור לעיל, מפעילי האתר יהיו רשאים לסרב לפרסם באתר ו/או למחוק מהאתר תוכן מכל סוג שהוא, בכללו "תוכן מזיק". יודגש, כי מפעילי האתר אינם מחויבים לבדוק אם תוכן מסוים הינו תוכן מזיק.

ג. מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את ההתקשרות עם חדר בריחה, ו/או להגביל שימוש ו/או כניסה לאתר של אדם פרטי או גוף כזה או אחר.

ד. מפעילי האתר רשאים לאסוף כל מידע הנוגע לשימוש באתר ולאופי השימוש באתר וכל מידע שיועבר לאתר על ידי המשתמשים באתר ולעשות בו שימוש, בין היתר, לצרכים המסחריים של האתר ו/או לצורך פרסום ממוקד ו/או לשיפור השירותים המוצעים על ידי האתר. למען הסר ספק מובהר כי כניסה לאתר ו/או שימוש באתר מהווים הסכמה מראש לתנאי זה.

3. א. התוכן במאגר "חדרי בריחה", דירוג גולשים, ביקורות והמלצות. תוכן האתר ניתן ללא אחריות, והוא אינו מהווה עצה ו/או עצת מומחה ו/או חוות דעת.
מאחר שתוכן האתר, כולו או חלקו, מהווה חומר פרסומי ו/או מבוסס על המלצות סובייקטיביות של גולשים, מומלץ להתייחס לכל תוכן האתר כפי שמתייחסים לכל חומר פרסום אחר - בזהירות, בעין ביקורתית, ובלא לראות באמור בתוכן כעובדה מוגמרת.
מפעילי האתר אינם מחויבים לבדוק את נכונות התוכן ואינם אחראים לטעויות או אי דיוקים.

ב. ניסוח הדברים באתר נעשה בלשון זכר מטעמי נוחות ומיועד לנשים וגברים כאחד.

ג. כניסה/שימוש ופרסום באתר הנם אך ורק באחריותו של המשתמש/מפרסם ואינם באחריותם של מפעילי האתר. בכל מקרה, מפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק כל שהוא שייגרם למשתמש, למפרסם, לצד ג' או לכל צד אחר באופן ישיר או עקיף כתוצאה מהשימוש באתר ו/או הכניסה לאתר ו/או תוכן האתר ו/או וירוסים ו/או הפרסום באתר ו/או פרסום יצירה באתר ו/או המלצות הגולשים באתר ו/או שימוש בקישורים המופיעים באתר ו/או שימוש כל שהוא באתר אחר שקיים קישור אליו באתר. השימוש באתר ו/או הכניסה לאתר ו/או הפרסום באתר ו/או פרסום יצירה באתר מהווים ויתור מראש על כל טענה נגד מפעילי האתר, והסכמה מראש למתן פטור למפעילי האתר מכל טענה שתועלה נגד מפעילי האתר. המשתמש מסכים בזה מראש, כי אם תוגש תביעה על ידו נגד מפעילי האתר, יהיו מפעילי האתר זכאים לסילוק התביעה על הסף על יסוד הגנת הפטור הנ"ל, והוא מוותר מראש על כל טענת התנגדות לבקשה לסילוק על הסף.

ד. מפעילי האתר רשאים להפסיק את פעילות האתר בכל עת לצמיתות, זמנית או לסירוגין, ולא תהיה לבעלי חדר בריחה או כל משתמש אחר אף טענה בקשר לכך.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים בשום צורה באם תהייה עסקה בין משתמש לבין מפרסם או גוף אחר המופיע באתר. מפעילי האתר אינם צד בעסקה, אינם אחראים לביצוע העסקה ו/או לתוצאות הפרתה.

ה.. כל נזק שייגרם למשתמש באתר ו/או למפרסם ו/או לכל צד אחר כתוצאה מפגיעה של תוכנות "וירוס", יהא אך ורק באחריות המשתמש/ המפרסם לפי העניין.

4. א. האתר כולל גם אמצעי המאפשר למשתמש באתר להעביר לאתר ו/או לרשת האינטרנט המלצות אישיות של המשתמש. כמו כן, עשויים להתווסף בעתיד אמצעים אחרים בהם יוכל המשתמש להעביר תוכן לאתר ו/או לרשת האינטרנט.

ב. המשתמש רשאי להעביר לאתר המלצות אישיות רלוונטיות בכפוף ליתר תנאי השימוש באתר.

ג. העברת תוכן על ידי המשתמש מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כי אין מדובר בתוכן מזיק ו/או כל חומר פוגעני אחר. כמו כן מצהיר ומתחייב המשתמש כי מפעילי האתר מורשים על ידו להשתמש בתוכן ו/או בכל חלק ממנו לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות שמירתו, פרסומו, עריכתו, מחיקתו, היעזרות בו לצרכים מסחריים ופרסומיים, שילובו עם תכנים אחרים, ולצורך הכנת חוות דעת, ביקורות והמלצות. כל הזכויות בתוכן המועבר יהיו שייכות לאתר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מוסמך להעביר את כל הזכויות בתוכן לאתר.

ד. אין להעביר לאתר ו/או לרשת האינטרנט דבר העלול להזיק לאתר ו/או לאחרים ו/או תוכן מזיק כל שהוא ו/או "וירוסים" ו/או "דואר זבל". השימוש באמצעי הקיים באתר להעברת המלצות אישיות ייעשה בתום לב, ובאופן שלא יפגע באתר ו/או בכל צד אחר. כל נזק שייגרם לכל צד שהוא בעניין זה לא יהיה באחריות האתר ו/או מפעילי האתר אלא באחריות הגורם שהעביר את התוכן המזיק.

ה. אחריותו של המשתמש בלבד על התכנים אותם העביר לאתר. אין מפעילי האתר מתחייבים לפקח על תכנים אלה.

ו. מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.

ז. מפעילי האתר יהיו רשאים לסרב לפרסם באתר ו/או למחוק ו/או לערוך מהאתר תכנים כאלה או אחרים שהועברו על ידי משתמשים.

ח. למשתמש שהעביר תוכן לאתר לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר ו/או מפעילי האתר בעניין התוכן שהעביר לאתר.

5. הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.

6. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בירושלים המוסמכים לדון בעניין.

7. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

© כל הזכויות שמורות escape-the-room.co.il
אימג'קום - בניית אתרים - קידום אתרים